Pályázat

Sebességteszt

Telefonos ügyfélkapu

 

Ki olvas minket

Oldalainkat 5 vendég böngészi

QrCod

 Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy az i-TV Digitális Távközlési Zrt. 2018. év május hó 25. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételeit.

 A módosítások indokául jogszabályváltozás szolgál. A 2018.05.25-től közvetlenül alkalmazandó GDPR /(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)/ tartalmának való megfelelés érdekében kerül sor a módosításra.

 Mindezek alapján 2018. év május hó 25. napjától a szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeink legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:

-          pontosításra kerülnek az ÁSZF törzsszövegében az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok (ÁSZF 10.2.2. és 10.2.3. pontok), valamint az adatbiztonsági szabályzat átfogó módosításra került a GDPR-nak való megfelelés érdekében.

 

A fenti változások az előfizetőkre nézve nem hátrányosak, az előfizetőket ezen okból nem illeti meg a változáshoz kapcsolódó felmondás.

Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani

 

 

1. sz. melléklet: Ügyfélszolgálat és hibabejelentő szolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő)

1. Ügyfélszolgálat
 
Ügyfélszolgálat címe
Nyitva tartási ideje
Elérhetőségek:
 
 
 
6500 Baja, Alkotmány u. 3.
 
Hétfő-Péntek 8-16 óráig
telefonszáma:
06-79/420895
06-40/111-020
emailcíme:
info@bajanet.hu
 
 
2. Hibabejelentő szolgálat
 
Terület megjelölése
Elérhetőségének időtartama
Elérhetőségek:
 
 
Baja, Bácsbokod
 
 
Hétfő-Péntek 8-16 óráig
telefonszáma:
06-79/420-895
06-40/111-020
06-20/555-4130
emailcíme:
info@bajanet.hu
Baja, Bácsbokod
Hétfő-Vasárnap 8-20 óráig
06-20/555-4130
2. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén
 
 
1. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével, az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmával kapcsolatos vita esetén, valamint nem természetes személy esetén a 2. pontban megjelölt ügykörökben az NMHH Hivatalához: [Eht. 10.§ (1) m)]
 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság                                                                                             
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
E-mail: info@nmhh.hu
Postacím:1376 Budapest,  Pf. 997.
Fax: (+36 1) 468 0680
 
További ügyfélkapcsolati pontok:
 Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 43.
 Telefon: (+36 52) 522 122
                         
 Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 17.
 Telefon: (+36 46) 555 500
                         
 Cím: 7624 Pécs, Alkotmány u. 53.
 Telefon: (+36 72) 508 800
                         
 Cím: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.
 Telefon: (+36 99) 518 500
                         
 Cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.
 Telefon: (+36 62) 568 300
 
A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 
 
2. Az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, előfizetőket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat megillető, elektronikus hírközléssel kapcsolatos jogok, valamint méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítése érdekében, valamint valamely elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos olyan magatartás észlelése esetén, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó szabály megsértésének nem minősül, illetve nem tartozik a Médiatanács, az Elnök és a Hivatal hatáskörébe, de az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók, előfizetők, fogyasztók, valamint a nézők vagy hallgatók méltányolandó érdekének sérelmét okozza vagy okozhatja a Média- és Hírközlési Biztoshoz: [Mttv. 139.§ (1) és 140.§ (1)]

 

 

Jelenleg hatályos ÁSZF

érvényes: 2018.01.01-től

 

Microsoft Office Word dokumentum

letöltés

ÁSzF 2014.04.01

 Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

 

Microsoft Office Word dokumentum

letöltés

ÁSzF 2013.01.01

 Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

 

Microsoft Office Word dokumentum

letöltés

ÁSzF 2013.01.01

vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

(Baja, Bácsbokod)

 

Microsoft Office Word dokumentum

letöltés

kivonat Internet ÁSZF változásról Bajanet 2014.04.01  

Microsoft Office Word dokumentum

letöltés

kivonat KTV ÁSZF változásról Bajanet 2013.01.01  

Microsoft Office Word dokumentum

letöltés

Közzététel 2014.01.  

Microsoft Office Word dokumentum

letöltés

 

 

Akció

Felhőkép Országos

Felhőkép